Integritetspolicy

På Djupeskog Trädfällning värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du ska kunna ta del av och förstå integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift, integritetspolicy och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Integritetspolicy är information som beskriver hur dina personuppgifter hanteras. Alla företag är skyldiga att informera dig som besökare om detta. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?

Ytterst ansvarig är företagets ägare. Som tekniskt stöd har Djupeskog Trädfällning valt att anlita Mild Media.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Djupeskog Trädfällning behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss via e-post eller något av de formulär vi har på hemsidan. Syftet är att kunna återkoppla till dig. De personuppgifter som vi behandlar är namn, e-postadress, IP-adress, vilka av sidorna på vår hemsida du besöker samt telefonnummer om du väljer att fylla i det. I händelse av att du fyller i annan information, exempelvis adress, behandlas även den informationen. Lagring av dina personuppgifter sker då vi behöver dessa för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot myndigheter och för att bedriva vår verksamhet.

Delar vi dina personuppgifter med någon annan?

Om vi tar in en samarbetspartner för att utföra ett arbete åt dig behöver vi dela med oss av dina uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi delar inte med oss andra uppgifter än de som behövs för att utföra arbetet.

Vår tekniska leverantör har åtkomst till information du anger i formulär och IP-adresser. Mild Media agerar även tekniskt stöd för att vi på Djupeskog Trädfällning ska kunna efterleva de krav dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på oss.

I händelse av att myndigheter skulle begära ut information gör vi alltid en intern prövning för att säkerställa att förfrågan följer lagar och regler. I de fall myndigheten som begär ut data har rättslig grund för detta bistår Djupeskog Trädfällning med önskad information.

Vad har du för rättigheter?

Dataskyddsförordningen är till för att säkerställa den personliga integriteten och ger dig en rad rättigheter. Undantaget är så länge vi inte har krav på oss att behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden, både gentemot dig som kund och gentemot myndigheter.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in).
När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
– Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
– Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
– Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
– Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
– Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran då det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Vad är cookies och hur använder vi det?

https://www.djupeskog.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att ta fram statistik från besök exempelvis.

Olika typer av cookies

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Djupeskog Trädfällning använder inte cookies för att spara personlig information om dig.

Du kan själv styra användningen av cookies

Genom att godkänna denna policy eller genom att använda https://www.djupeskog.se samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som beskrivs på den här sidan. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du använder. Det går även att ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en hemsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera några typer av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på webbplatsen.

Hur skyddas dina personuppgifter

Djupeskog Trädfällning har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra: Våra anställda och samarbetspartners är införstådda av vikten att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Samt informationen på den här sidan. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och enbart de anställda som behöver kunna komma åt aktuell data identifieras med lösenord och användarnamn. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Vi har även valt att anlita företag som har erfarenhet av att jobba med IT-säkerhet och dataskyddsförordningen för att hjälpa oss.

Kontaktuppgifter till Djupeskog Trädfällning

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller önskar utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt.

E-post: andreas@djupeskog.se
Brev: Djupeskog Trädfällning, Åskärrets väg 50, 761 74 Norrtälje